Projekt „Türi Nõustamiskeskuse käivitamine“

„Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital”

Projekti kestus: 01.08.2012 – 31.10.2013 (15 kuud).

Projekti eelarve:  50 000 EUR
sh: 44 900 EUR toetus Šveitsi Vabaühenduste Fonfist
       4 715 EUR Türi valla poolne kaasfinantseering
          385 EUR MTÜ SESOK kaasfinantseering

Projekti eesmärgiks on piirkonna vajadusi kattev tugiteenuste võrgustik lastega peredele. Projekti käigus luuakse Türile nõustamiskeskus, mis pakub lastele ja peredele järgmisi teenuseid: psühholoogiline nõustamine, logopeediline nõustamine, sotsiaalnõustamine, tugiisikuteenus jm. Lisaks pakutakse perede üldist toimetulekut ning laste arengut toetavaid koolitusi. Keskus alustab oma tegevust septembris 2012.
Projekti kaasabil paraneb koostöö kohaliku omavalitsuse ning piirkonnas tegutsevate kodanikeühenduste vahel, suureneb inimeste teadlikkus ja panus sotsiaalse elukeskkonna parandamisel.

Projekti tegevused

Aeg (kuu)  Tegevus Tegevuse sisu kirjeldus 
Aug 2012 Keskuse ruumide korrastamine ja sisustamine Leitud on keskuse tegevuseks sobivad ruumid, need on korrastatud ning sisustatud
 Aug 2012 Personaliga lepingute sõlmimine  Personaliotsing algab juba rahastusotsuse teadasaamisest.
Leitud on teenuste osutamiseks vajalik personal (sotsiaaltöötaja-tugiisik, psühholoog, logopeed, nõustajad) ning nendega on sõlmitud töölepingud
Aug 2012  Trükiste valmistamine  Keskust tutvustava voldiku ning keskuse visiitkaardi (nõustajate andmetega) trükkimine. Trükitud on 500 infovoldikut ning 500 visiitkaarti.
Aug 2012 Teavitustegevus Keskuses pakutavaid teenuseid tutvustatakse MTÜ kodulehel, infoportaalis http://www.jarva.ee/ ning Türi Rahvalehes.
Sept 2012  Teavitustegevus  Keskuses pakutavaid teenuseid tutvustatakse koolide- ja lasteaedade personalile. Teenuste tutvustamisel osalevad kõik nõustajad.
Sept 2012 – okt 2013  Nõustamisteenuste osutamine  Teenuseid osutatakse keskuses kohapeal ning vastavalt vajadusele piirkondades (koolides, lasteaedades, teeninduspunkides).
Teenustele suunamine toimub läbi omavalitsuse sotsiaaltöötajate, lasteasutuste personali ning laste ja peredega kokkupuutuvate ühenduste ja aktiivsete kodanike kaudu.
Projektiga on kavandatud osutada kuus:
90 tundi psühholoogilise nõustamise teenust;
60 tundi logopeedilise nõustamise teenust;
16 tundi muid nõustamisi (võla-, pere-, suhtenõustamine, perelepitus jm);
125 tundi sotsiaaltöötaja-tugiisiku teenust.
Sept 2012 – okt 2013  Koolituste läbiviimine   Koolitusi viiakse läbi erinevatel teemadel (lapse areng, suhtlemine, tervis- ja liikumine jm). Koolitused arendavad lapsevanemaid üldiselt, toetavad perede toimetulekut ning laste arengut. Koolitusi pakutakse läbi lasteaedade ja koolide ning keskuses kohapeal.
Igas kuus toimub vähemalt 2 koolitust
Sept 2012 – okt 2013 Lapsehoiuteenuse kasutamine  Vastavalt vajadusele kasutatakse lapsevanema nõustamisel või koolitusel osalemise ajal lapsehoiuteenust Lillelinna Mängumaal
Sept 2012-okt 2013 Võrgustiku koosolekute läbiviimine  Keskuse tegevuse ja teenuste tutvustamiseks, teenuste arendamiseks või konkreetsete perede aitamiseks viiakse läbi võrgustiku koosolekuid.
Üldine võrgustik koguneb vähemalt 1 kord kvartalis. Juhtumikorralduslik võrgustik vastavalt vajadusele
Sept 2013  Keskuse tulemuslikkuse hindamine  Teenuste arendamiseks ja hindamiseks viiakse läbi tagasisideküsitlus sihtgrupile ja võrgustikule
Sept 2013-
okt 2013 
Tegevusplaani koostamine edasiseks  Keskuse aastast tegevust ning edasist rahastusplaane (sh Türi valla poolset finantseerimist) arutatakse Türi valla sotsiaal-osakonnas ja valla juhtidega, samuti volikogu sotsiaalkomisjoni.
Koostatakse tegevusplaan 2014.aastaks, saavutatakse kokkulepped 2014.a rahastuseks

 
Internetiturundus