Rehabilitatsiooniteenused ja meeskonna koosseis:

Koordinaator - Tiina Larven, tel 5189 259, tiina@sesok.ee

  • rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine
  • rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine
  • rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine

Erinevad spetsialistid vestlevad ja hindavad klienti sõltuvalt oma erialast. Koostatakse hinnang, mille raames valmib rehabilitatsiooniplaan. Edasi koordineeritakse rehabilitatsiooniprotsessi, toimub nõustamine ja juhendamine tegevuskavas püstitatud eesmärkide paremaks saavutamiseks. Toimuvad vahehindamised ja vajadusel täiendatakse plaani. Osalevad erinevad spetsialistid rehabilitatsioonimeeskonnast. Kogu protsessi juhendab koordinaator.

Loovterapeudi teenus (individuaalne-, pere- ja grupiteenus) - häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime säilitamine ja edendamine; käelised tegevused, abivahendi kasutama õpetamine jm.

Loovterapeut: 

Sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne-, pere- ja grupiteenus) - Sotsiaaltöötaja lahendab sotsiaalseid probleeme, juhendab ja nõustab klienti tema paremaks toimetulekuks igapäevaelus.  

Sotsiaaltöötajad: Ene Trummal, Tiina Larven (võlanõustamine)

Psühholoogi teenus (individuaalne-, pere- ja grupiteenus) - kliendi, tema lähivõrgustiku ja keskkonna psühholoogiline hindamine, nõustamine, lähtudes kliendi poolt püstitatud eesmärgist, selle saavutamise võimalustest, takistustes ja vajalikest psühholoogilistest meetmetest. Eesmärgiks peamiselt kliendi psüühilise seisundi ja/või toimetuleku säilitamine või parandamine.

Psühholoog: Margit Jullinen

Internetiturundus