Süda-Eesti Sotsiaalkeskus kuulub tervist edendavate töökohtade võrgustikku

 
Alates veebruarist 2010 kuulub MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus Tervist Edendavate Töökohtade võrgustikku.

Meiepoolseks võrgustiku kontaktisikuks on Eneken Savi eneken@sesok.ee
 
Viimasel paaril aastal on tõusnud tööandjate ette küsimus, kuidas säilitada olemasolevat tööjõudu, hoida oma organisatsiooni konkurentsivõimelisena ja kuidas leida uut kompetentset personali, kes jääks organisatsiooni püsima. Järjest rohkem saab väärtuseks omaette muudatusvõimelisus ja innovaatilisus, vastupidiselt rutiinsele tegevuste koordineerimisele, mis tingib uue vaatenurga juhtimisele ja selle eesmärkidele. Seetõttu pööratakse tähelepanu kaasaegsele juhtimisstiilile, mis võimaldab luua alluvates ühise visiooni tuleviku osas ning motiveerib töötajaid nende nimel enam pingutama läbi tervist toetava keskkonna.
Tervise edendamine on inimese tervist väärtustava ja soodustava käitumise ja elulaadi kujundamine ning tervist toetava elukeskkonna sihipärane arendamine olenemata keskkonnast, kus inimene viibib. Tervise edendamine käsitleb tervist laiemalt kõigi tervise determinantide – majanduslike, sotsiaalsete, keskkondlike ja käitumuslike kaudu.

Tervist edendavate töökohtade ideoloogia sai alguse 1984. aastal Ameerika Ühendriikides. 1996. aastast on moodustatud Euroopa tervist edendavate töökohtade võrgustik (Europan Network for Workplace Health Promotion – ENWHP). 2006. aastal on Tervise Arengu Instituudi eestvedamisel eesmärgiks laiendada Tervist Edendavate Töökohtade liikumist ja võrgustikku Eestis.
Tervist edendavate töökohtade põhimõte seisneb töökeskkondades terviseohtude vältimises ja töötaja tervise kaitses, töötingimuste kohandamises töötaja võimetele, tervise edendamises ja esmatasandi tervishoius. Arvestada tuleb iga töökoha planeerimisel inimese elukvaliteedi aspektidega, mis tähendab füüsilist, psüühilist ja sotsiaalset heaolu töökeskkonnas, mida ei saa mõõta ainult tööõnnetuste ja kutsehaiguste esinemise põhjal.

Hea töökeskkonna kujundamine eeldab kõigi tööturu osapoolte teadlikkust riskidest. See kõik eeldab koolitamist, teadlikkuse tõstmist ning reaalseid samme edendamistegevuse planeerimisel ning läbiviimisel töökohal ja kogemuste vahetamisel teiste ettevõtetega.
 
Soovime, et Süda-Eesti Sotsiaalkeskus oleks töötajate tervise (nii vaimset, emotsionaalset, sotsiaalset kui füüsilist) kõiki aspekte arvestav, arendav ja toetav organisatsioon. Selleks on meie töötajatel olnud järjepidevalt end võimalik erialaselt koolitada. Samuti oleme hinnanud ja moraalselt toetanud eneseabi- ja enesearengukursustel osalemist. Regulaarselt on toimunud supervisioonid või kovisioonid. Oleme ühiselt käinud matkadel, saunas, meditatsioonis jne.
Töö vaheldub puhkehetkedega, kohapeal on võimalik kaasatoodud toitu soojendada. Kui inimestel on tarvis tervise pärast (arsti juurde) vm perekondlikel põhjustel töölt lahkuda, on alati olnud vastavalt kokkuleppele võimalik tööaeg paindlikult ümber korraldada...

Kõik see ja veel paljugi muud, mis on seotud tervist edendava töökoha arendamise ja kujundamisega, nõuab avatud, innovaatilist ning paindlikku juhtimisstiili, muutustega kaasaminekut ja kohanemist – samas aitab see hoida motiveeritud töötajaskonda.

Soovime omalt poolt anda väikese panuse Järvamaal TET võrgustiku arendamisse.
 
Internetiturundus