Lõppes projekt "Tugiteenuste kaasabil tööturule"

MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus viis perioodil 01.06.2011 – 31.12.2013 ellu projekti "Tugiteenuste kaasabil töötrurule". 
Projekti kaasfinantseeris Euroopa Sotsiaalfond.
Projekti eesmärgiks oli pakkuda pere tugiisiku ja isikliku abistaja teenust 10-s omavalitsuses Järvamaal läbi mille on suurenenud tööga hõivatud lastevanemate osakaal, vähenenud on töötus ja mitteaktiivsus.
Projektis osales kahe aasta jooksul 91 isikut. Pere tugiisikuteenust osutati 68 isikule ja isikliku abistaja teenust 25-le puudega lapse vanemale (teenust sai 21 puudega last).
Projekti lõpuks töötas 35 inimest.

Projektijuht Eneken Savi
e-post: eneken@sesok.ee
tel. 5661 5584


Tugiteenuste kaasabil tööturule

MTÜ Süda Eesti Sotsiaalkeskus käivitab jaanuaris 2012 Euroopa Sotsiaalfondi poolt kaasfinantseeritava projekti „Tugiteenuste kaasabil tööturule“.

Projekti kestus: 01.06.2011 – 31.12.2013.

Projekti maksumus: 215 000 EUR, sh ESF toetus 191 735 EUR.

Projekti üldeesmärk: Tugiteenuste kaasabil on Järva maakonnas suurenenud tööga hõivatud lastevanemate osakaal, vähenenud on töötus ja mitteaktiivsus.

Projekti alaeesmärgid:

  • Tugiisikuteenuse osutamise tulemusel on Järva maakonnas suurenenud 80 pere iseseisev toimetulek ja kaasatus ühiskonnaellu.
  • Isikliku abistaja teenuse kaudu on 20-le puudega lapse vanemale loodud võimalus tööturule sisenemiseks.
  • Tugiteenuste kaasabil on hõivesse toodud 30 projektis osalenud töötut.

Projektiga pakutakse tugiisikuteenust Järvamaa 9 omavalitsuses ja isikliku abistaja teenust 7 omavalitsuses.

Tugiisiku teenus on mõeldud toimetulekuraskustes perede vanematele. Tugiisik aitab kaasa pere erinevate probleemide lahendamisele, mis takistavad lapsevanemal tööle minna (motiveerimatus, infopuudus, igapäevaeluga toimetulematus, sõltuvus, probleemid lastega jne). Lisaks motiveerib, nõustab ja suunab tugiisik sihtgruppi erinevatele tööturuteenustele ning toetab neid tööturule sisenemisel (cv-de koostamine, tööandjatega suhtlemine jne). Kokku saab Järvamaal tööd 11 tugiisikut (enamasti osaline tööaeg).

Isikliku abistaja teenust pakutakse eelkõige puuetega lastele, et nende vanemad saaksid tööd otsida ja tööle asuda kas täiskoormusega või osalise tööajaga. Kokku võetakse tööle 9 isiklikku abistajat. Isiklikud abistajad töötavad üldjuhul kohaliku lasteaia juures ajal, kui puudega laps on lasteaias. Vastavalt vajadusel saab teenust osutada ka lapse kodus.

Teenuste osutamiseks sõlmitakse kolmepoolsed lepingud KOV - MTÜ SESOK - pere. Teenuse mahuline vajadus ning kestus määratakse lepingus ja sõltub konkreetse pere vajadusest.

Täpsem info :

projektijuht Eneken Savi tel. 5661 5584, eneken@sesok.ee,   www.sesok.ee

ning valla sotsiaaltöötaja.

 

 

Internetiturundus