MTÜ „SÜDA-EESTI SOTSIAALKESKUS”

Põhikiri

1.    Üldsätted

1.1  Mittetulundusühing „Süda-Eesti Sotsiaalkeskus” /edaspidi ühing) on vabatahtlikkuse alusel avalikes huvides loodud ning kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik, mis tegutseb demokraatia ja isefinantseerimise põhimõttel.

1.2  Ühingu eesmärgiks on sotisaalsete probleemide lahendamisele kaasaaitamine läbi paindliku ja abivajajakeskse sotsiaalteenuste korraldamise.

1.3  Ühing teostab eesmärgiga seonduvat majandustegevust ´, mille tulemusel saadav tulu kasutatakse ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

1.4  Ühingu asukohaks on Eesti Vabariik, Paide linn.

1.5 Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.6 Ühing võib omada vara, oma sümboolikat ja pitsatit.

1.7 Ühing on asutatud tähtajatult.

2.    Eesmärgi saavutamine

2.1  Eesmärgi saavutamiseks on ühingu ülesanneteks

2.1.1        teenuste osutamine sõltuvusprobleemidega inimestele;

2.1.2        teenuste osutamine erivajadustega inimestele;

2.1.3        teenuste osutamine vanuritele ja puuetega inimestele;

2.1.4        teenuste osutamine teistele sotsiaalsetele riskirühmadele;

2.1.5        koolituse ja nõustamise korraldamine;

2.1.6        muu inimeste paremale iseseisvale toimetulekule suunatud tegevus.

3.    Ühingu liikmeskond

3.1  Ühingu liikmeks võivad astuda kõik juriidilised ja füüsilised isikud, kes tunnistavad ühingu eesmärki ja põhikirja.

3.2  Ühingu liikmeks soovija peab esitama kirjaliku avalduse juhatusele, kes hiljemalt ühe kuu jooksul arvates avalduse saamisest teatab vastuvõtmisest või sellest keeldumisest.

3.3  Ühingu liikmeks astuja tasub sisseastumis- ja liikmemaksu, mille suuruse määrab üldkoosolek.

3.4  Ühingu liikmetel on õigus

3.4.1        osaleda ühingu tegevuses eesmärgi saavutamiseks;

3.4.2        esitada juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi ühingu tegevust puudutavates küsimustes;

3.4.3        osaleda hääleõigusega ühingu koosolekul;

3.4.4        olla valitud ühingu juhatuse liikmeks;

3.4.5        välja astuda ühingu liikmeskonnast.

3.5  Ühingu liikmed on kohustatud

3.5.1        järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja juhatuse otsuseid;

3.5.2        võtma aktiivselt osa ühingu tegevusest;

3.5.3        teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha, aadressi ja isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt kahe kuu jooksul pärast nende muutumist.

3.6  Ühingu liikmest väljaastumiseks esitatakse juhatusele kirjalik avaldus. Liikmelisus lõpeb pärast kahe kuu möödumist avalduse andmisest. Tasutud sisseastumis- ja liikmemaksu ei tagastata.

3.7  Ühingu liikme võib ühingust välja arvata, kui:

3.7.1      liige on rikkunud põhikirja;

3.7.2      liige on kahjustanud ühingu mainet ja /või ei ole tegutsenud kooskõlas ühingu eesmärgiga.

3.8  Liikmest väljaarvamise otsustab juhatus, teatades vastava koosoleku toimumisest väljaarvatavale liikmele ette vähemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist. Väljaarvamine on otsustatud, kui selle poolt otsustavad 2/3 kohalolnud juhatuse liikmetest.

4.    Ühingu juhtimine

4.1  Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, millel igal ühingu liikmel on üks hääl.

4.2  Ühingu üldkoosoleku pädevuses on

4.2.1        põhikirja  ja eesmärkide muutmine;

4.2.2        juhatuse liikmete ja revidendi määramine;

4.2.3        ühingu jagunemise, ühinemise või lõpetamise otsustamine;

4.2.4        liikmete sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra määramine;

4.2.5        majandusaasta aruande kinnitamine;

4.2.6        muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.3  Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus etteteatamisega vähemalt seitse päeva

4.3.1        aastaaruande kinnitamiseks;

4.3.2        juhul kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest;

4.3.3        muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.

4.4  Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest.

4.5  Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poolte koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest.

4.6  Ühingu põhikirja ja eesmärgi muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus.

5.    Juhatus

5.1  Ühingu tegevust juhib ja esindab juhatus, milles on kaks kuni viis liiget.

5.2  Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisega, samuti kohustuste mittenõuetekohase täitmise või täitmata jätmisega ühingule tekitatud kahju eest solidaarselt.

5.3  Juhatus saab võtta vastu otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poolte juhatuse liikmetest. Koosoleku kohta koostatakse protokoll, milelle kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed.

5.4  Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

5.5  Juhatuse liikmest tagasiastumiseks esitatakse avaldus ühingu üldkoosolekule.

5.6  Juhatuse liikme võib igal ajal tagasi kutsuda, kui ta on oma kohustused jätnud olulisel määral täitmata, kui ta on kahjustanud ühingu mainet või mõnel muul mõjuval põhjusel.

6.    Raamatupidamine ja vara

6.1  Ühingu raamatupidamist korraldab juhatus vastavalt raamatupidamisseadusele.

6.2  Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus aastaaruande ja tegevusaruande ja esitab selle kinnitamiseks üldkoosolekule kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest. Majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

6.3  Ühingu tegevust kontrollib revident, kes määratakse üldkoosoleku poolt.

6.4  Ühingu vara ja vahendeid võib anda ajutiseks kasutamiseks ühingu liikmetele. Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete kohustuste eest.

6.5  Ühing ei jaga oma vara ega tulu ega anna materiaalset abi oma liikmetele.

7.    Ühingu tegevuse lõpetamine

7.1  Ühingu ühinemine, jagunemine või lõpetamine toimub seadusega ettenähtud korras.

7.2  Otsus ühingu ühinemiseks, jagunemiseks või lõpetamiseks võetakse vastu üldkoosolekul vähemalt 2/3 poolthäälte korral.

7.3 Ühingu lõpetamisel antakse üldkoosoleku otsuse alusel ühingu vara üle tulumaksusoodustusega nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.


Käesolev põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 1. oktoobril 2004.a.
Internetiturundus